වසර විසි හතරකින් මෙලොව එළිය දකියි (Woman delivers baby from 24-year-old frozen embryo)

හරි අපුරු පුවතක් ඇමරිකාවෙන් වාර්තා  වුණා ඒ වසර විසි හතරකින් මෙලොව එළිය දැකපු පුංචි බබෙක් ගැන. මෙම සිදු වීම ලෝකේ

Read more
error: