රිදී පැහැයෙන් දිළිසෙන්නේ ඇයි ?

ඔයාල කොයි කවුරුත් දැකලා ඇති නේ ගොළුබෙලෙක් ගමන් කරහම එයා යන ගමන් මාර්ගය රිදී පැහැයෙන් දිළිසෙනවා කියලා එත් නිකමටවත් හිතුනද ඇයි

Read more
error: