දැන් Web Browser එකේ save කරලා තියෙන passwords බලමු

අපි නිතරම වගේ අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන නිසා ඇතැම් දුරට අපි පාවිච්චි Account වල තොරතුරු web browser එක තුලම save කරන නිසා අවශ්‍ය වූ විට එම password නැවත බැලීම සිදුකරනේ කෙසේද යන්න අපි Video එකෙන් බලමු