ග්ලුකෝස් අඩු කරන නව සොයා ගැනීම

පරිප්පු..

පරිප්පු අප බොහෝ පිරිසක් ආහාරයට ගන්නා කෑමක්, ඉතින් පරිප්පු කෑමෙන් රුධිරගත  ග්ලුකෝස්  ප්‍රමාණය  අඩු කරගත  බව

කැනඩාවේ පර්යේෂකයන්  පරිසක් කරන ලද අධ්‍යයනයකින් හෙළි වී තිබෙනවා. ඔවුන් මෙම අධ්‍යයනය සිදුකර ඇත්තේ කැනඩාවේ Guelph University යේ මහාචාර්ය

Ramadath dan  ඇතුළු පිරිස විසිනි ,

මේ අධ්‍යයනයේ තොරතුරු Journal of nutrition  කලාපයේ පළ වී තිබෙනවා.

පර්යේෂකයන් විසින් පුද්ගලයන් 24 ක් යොදා ගනිමින් විවිධ වර්ගයේ කෑම  වෙල් ලබා දෙමින් මුලිකව ම බත් ,අල  වැනි  ආහාර සමග පරිප්පු ලබා  දීම  කරන ලදී.

එහෙදි වැඩියෙන් පරිප්පු ලබාදුන් ආහාර වේලෙන් 50% ක් ස්කන්ධයක් වත් එම පුද්ගලයන්ගේ රුධිරගත ග්ලුකෝස් ප්‍රමාණය 35% කින්  පහළ බැස තිබුණා.

මේ අධ්‍යයනය මගින් පරිෂකයන් පෙන්නා දෙන්නේ වැදගත් කරුණ  විදිහට carbohydrate ආහාරයට ගන්න අතර ම ඉන් වන හානිය මැඩිමට  පරිප්පු වැනි ආහාර  භාවිතා කළ හැකි බවයි.

 

sil 07 09 parippu 1 - ග්ලුකෝස් අඩු කරන නව සොයා ගැනීම