පුහුණු තරඟයේ ශ්‍රී ලංකා සංචිතය

සංචාරක ඉන්දියානු කන්ඩායමට එරෙහිව පැවත්වීමට නියමිත පුහුණු තරඟයේ ශ්‍රී ලංකා සභාහපතිගේ සංචිතය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් නම් කර ඇත.

20206335 1397301337056714 2146176604 n - පුහුණු තරඟයේ ශ්‍රී ලංකා සංචිතය