පුහුණු තරඟයේ ශ්‍රී ලංකා සංචිතය

සංචාරක ඉන්දියානු කන්ඩායමට එරෙහිව පැවත්වීමට නියමිත පුහුණු තරඟයේ ශ්‍රී ලංකා සභාහපතිගේ සංචිතය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් නම් කර ඇත.