ලොව දිගම කොණ්ඩය හිමි පිරිමියා – The World’s Longest Hair Man

මේ ලෝකයේ විවිධ පුද්ගලයන් සිටින අතර විවිධ වර්ගයේ පුවත් අපට අසන්නට දකින්නට ලැබෙනවා. ඔය අතරින් ලෝක වාර්තා පොතට ඇතුළු වුනු

ඔහු නමින් Tran Van Hay ලෙස හදුන්වනවා. Tran Van Hay  Guinness World Records පොතට එක් වෙන්නේ ඔහුට හිමි දිගම කොණ්ඩය නිසා.

දැනට ඔහු 74 වන වියේ පසු වෙනවා .මෙම පුද්ගලයා ජිවත් වන්නේ වියට්නාමයේ.

Tran Van Hay Guinness World Records පොතට  ඇතුළු වන්නේ 2004 වසරේදී ඔහු වසර 38ක්  කොණ්ඩය කපා නොමැති බවයි සදහන් වෙන්නේ.

Tran Van Hay කොණ්ඩයේ දිග අඩි 20කි එනම් මීටර් 6.2 කි. ඔහු තම  කොණ්ඩය ස්භාවික උපද්‍රවය වලින් ආරක්ෂා වීමට ඒ වටා ආවරණයක් ද යොදා ඇත.

තම කොණ්ඩය නඩත්තු කිරීමට නිතරම වගේ දේශීය ඖෂධ වර්ග භාවිතා කරේ.

Longest Hair Man - ලොව දිගම කොණ්ඩය හිමි පිරිමියා - The World’s Longest Hair Man

Tran Van Hay - ලොව දිගම කොණ්ඩය හිමි පිරිමියා - The World’s Longest Hair Man

error: