වායු දුෂණය නැති කරන අපුරු පැළෑටිය

මේ වෙනකොට ලෝකය තුල ගැටළුවක් ව පවතින වායු දුෂණය අපට දකින්නට අසන්නට ලැබෙනවා.
ලෝකය ඇතැම් රටවල් වායු දුෂණය ආවම කරන්න විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරන අතර ඉන් වායු පිරිපහදු
උපකරණ සදහා වැඩි වියදමක් එම රටවල් වලට දැරීමට සිදුවෙලා තිබෙනවා.

ඉතින් මේ ගැටලු සදහා නවතම විසදුමක් සොයාගෙන තිබෙනවා ඒ වොෂිංටන් විශ්වවිද්‍යාලයයේ පර්යේෂකයන් පිරිසක් විසිනි,

එය නම් විෂ සහිත කාබනික සංයෝග උරාගැනීමට හැකි පැලෑටියක් හදුන්නවා දීමයි. Pothos ivy නමින් හැදින් වෙන මෙම පැලෑටිය බෙන්සීන් ක්ලොර්ෆෝම් ඇතුළු කාබනික විෂ රැසක් පවිත්‍ර තත්ත්වයට පත් කිරීමට හැකියව පර්යේෂකයන්ට පෙනී ගොස් තිබෙනවා.

මෙම පර්යේෂණය මෙහෙයවූ වොෂිංටන් විශ්වවිද්‍යාලයයේ Long Zhang පෙන්වා දෙන්නේ මේ පැලෑටිය ඉතා කුඩා විෂ
අංශු පවා හානි නොවන තත්ත්වයටපත් කිරීමට හැකි බවයි මේ පර්යේෂණයේ අදාළ නිබන්දනය Enviroment Sience and Technology ජර්නලයේ පල වුවා.

මේ පැලෑටිය තුල 2EI නම් ප්රෝටිනයට බෙන්සින පිනොල්වලට පරිවර්තනය කරන්නට ක්ලොර්පොම් කාබන් ඩයොක්සයිට්
හා ක්ලෝරයිඩ් බවට පරිවර්තනය කරන්නට ද හැකියාව ද මේ පැලය සතුයි.

මෙම පරීක්ෂණයේදී පරේෂකයන් විසින් ගෘහස්ථ පරිසර වල පැලෑටිය තබනින් ඔවුන් සින් නිරීෂණය කෙරෙනු අතර
එහෙදි ඔවුන්ට පරිසරයේ වූ බෙන්සීන් මට්ටම 75% කින්ද ක්ලෝරෆෝම් වූ 82% කින්ද පහල බැස තිබුණා.