හතුරුසිංහගේ කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කිරිමට කටයුතු කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු ප්‍රධාන පුහුණුකරු චන්දික හතුරුසිංහගේ කොන්ත්‍රාත්තුව සම්පුර්ණයෙන් අවසන් කිරිමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විධායක කමිටුව තීරණය කර තිබෙනවා.
ඔහුගේ කොන්ත්‍රාත් කාලය අවසන් වීමට නියමිතව ඇත්තේ මෙම වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේදියි.