හොදම Android Games 5හ 2019 – Video

මේ වෙනකොට Android games බොහොමයක් දෙනා සෙල්ලම් කරන අතර  2019 තුල හොදම Android games 5 ගැන තමා අද කියන්න හදන්නේ ඔබට.

   1. PUBG Mobile

 

      2. Brawl Stars

 

    3.  RWBY: Amity Arena

 

   4. JYDGE

  

  5. Real Racing 3