සවන් දීමෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පරුදු වෙමු – Part 1

සවන් දීමෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න  පරුදු වෙමු – Part 1
banner

ඔන්න අද English class වෙතින් ඉංග්‍රීසි කතා කිරිම  ගැන වීඩියෝවක් අරන් අවා වෙනදා වගේම. 

ඉතින් මෙතනින් ගිහින් චැනල් එක subscribe කරලා සෙට් වෙන්න අලුත් චැනල් එකට අපේ. දිගටම English ඉගෙන ගන්න අපිත් එක්ක ඉන්න.

 

banner
administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *