මොකද්ද මේ Black Friday කියන්නේ “කළු සිකුරාදා”

ඔබ මේ වෙනකොට කළු සිකුරාදා හෙවත් Black Friday  ගැන අහලා තිබෙනවද ? සෑම වසරක ම නොවැම්බර් මාසයේ හතරවන සතියේ එන

Read more