ග්ලුකෝස් අඩු කරන නව සොයා ගැනීම

පරිප්පු.. පරිප්පු අප බොහෝ පිරිසක් ආහාරයට ගන්නා කෑමක්, ඉතින් පරිප්පු කෑමෙන් රුධිරගත  ග්ලුකෝස්  ප්‍රමාණය  අඩු කරගත  බව කැනඩාවේ පර්යේෂකයන්  පරිසක් කරන

Read more