ලොව ඉදිකළ දිගම මුහුදු පාලම – ( Video )

මේ වෙනකොට සොබාදහමටත් අභියෝග කරමින් මිනිසා විසින් නිර්මාණය වුනු ලොව දිගම පාලම මකරුන්ගේ දේශයේදී  වී‌‌‌‌‌වෘත කෙරුණි එනම් 2018 ඔක්තෝම්බර් 22

Read more