හදවත් හා ස්වසන වේගය බැලීමට Drone යානාවක් (Medical Drones)

දිනෙන් දින තාක්ෂණය දියුණු වෙමින් පවතින ලෝකය තුළ තාක්ෂණයේ  දියුණුවත් සමගාමිව අනිකුත් ක්ෂේත්‍රයන් දියුණුවෙමින් පවතින බව ඔබ දන්නවා ඇති .  ඉතින්

Read more
error: