ලොව ප්‍රථම Dual-screen Gaming laptop එක OMEN X 2S – Video

Gaming ක්‍රීඩා කරන පිරිසට HP සමාගම  විසින් අලුත් Laptop පරිගණකයක් හදුන්වා දී  තිබෙනවා . මෙය නම් කර තිබෙන්නේ OMEN X

Read more