ලොව ප්‍රථම 5G තාක්ෂණයෙන් යුත් 8k Smart TV එක Huawei  සමාගමෙන් – Video

  මේ වෙනකොට Huawei Technologies ආයතනය විසින් ලොව ප්‍රථම 5G රූපවාහිනිය හඳුන්වා දීමට සැලසුම් කර ඇති අතර එය මේ වසර ඇතුලත් වෙළඳපලට

Read more