• February 28, 2024
  • Last Update January 19, 2024 12:01 PM
  • Sri Lanka

Android 10 update

දුරකථන මාදිලි 17 ට Android 10 ලබාදීමට Huawei සමාගම කටයුතු කරයි.

Huawei සමාගම විසන් Android 10 Update එක පහත දුරකථන මාදිලි 17 ට Android 10 මත පදනම් වුණු EMUI 10 update…