Aluthsl
  • January 29, 2023
  • Last Update January 1, 2023 9:54 AM
  • Sri Lanka

Mate 10

දුරකථන මාදිලි 17 ට Android 10 ලබාදීමට Huawei සමාගම කටයුතු කරයි.

Huawei සමාගම විසන් Android 10 Update එක පහත දුරකථන මාදිලි 17 ට Android 10 මත පදනම් වුණු EMUI 10 update…