අලුත්ම Microsoft Edge Browser install කරමු.

Microsoft සමාගම විසින් ඔවුන්ගේ Edge web Browser එක Chromium Open Source Project එක පාදක කරගෙන අලුතින් නිර්මාණය කිරීමට ඔවුන් කටයුතු

Read more

Microsoft Edge Browser එක Chrome browser අභිබවා යෑමට සුදානම් වේ.

Microsoft සමාගම විසින් Edge Browser එක Chromium ව්‍යාපෘතිය පාදක කරගෙන නිර්මාණය කරනු ලබන අලුත් Edge Browser එකක් එළිදැක්වීමට සුදානම් කර තිබෙනවා. කොහොම නමුත්

Read more